2021-10-02

Viktig information gällande GDPR och YamahaCenter Västerås

Vi vill med detta lämna dig information rörande våra nyhetsbrev och kundregister i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR.
De uppgifter vi lagrar i våra register är kontaktpersoner, telefon, e-post, personnummer och noteringar om beställningar gällande YamahaCenter Västerås.
Våra utskick och nyhetsbrev syftar till att du ska få erbjudanden av våra produkter och tjänster.

Om du av någon anledning inte vill få utskick från oss eller finnas kvar i vårt kundregister klickar du på länken nedanför och meddela oss detta.

Var vänligen avregistrera mig från era register, Tack!

Vänliga hälsningar,

YamahaCenter Västerås
Racing Sport Aros AB

Juridisk information
Våra nyhetsbrev och utskick vänder sig till företag och personer som är kund eller visat intresse för YamahaCenter Västerås produkter och tjänster. Vi kan även komma att använda dina personuppgifter för yrkesmässiga kontakter. Den rättsliga grunden för behandlingarna är så kallad intresseavvägning
Dina uppgifter lämnas inte vidare till tredje part för egen användning eller överförs till länder utanför EU/EES. Uppgifterna sparas tills dess att du begär att de ska tas bort eller att vi får kännedom om att de är inaktuella. Du har när som helst rätt att begära avregistrering, tillgång, rättning, radering, begränsning eller överföring av dina personuppgifter.

Om du har frågor eller inte är nöjd med hur YamahaCenter i Västerås behandlar dina personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss på christian@yz.se. Du har även möjlighet att kontakta behörig tillsynsmyndighet.

Läs mer om YamahaCenter Västerås GDPR policy här!

Important information about GDPR and YamahaCenter Västerås newsletter and customer register

We wish to provide you with information regarding our newsletters and our customer register in accordance with the data protection regulation GDPR.
The data we store in our registry is contact person, phone number, e-mail, company name, company organization number, and notes about orders for YamahaCenter Västerås products and services.
The purpose with our mailings and newsletters is to inform you and to offer you our products and services.

If you for any reason do not want to get e-mail from us or to remain in our customer register, click the link below and notify us.

Please unsubscribe my contacts, thank you!

Sincerely,
YamahaCenter Västerås
Racing Sport Aros AB

Legal information

Our newsletters and mailings are addressed to companies and individuals who are customers or shown interest in YamahaCenter Västerås products and services. We may also use your company and personal information for professional contacts. The legal basis for the treatments is so-called balance of interest
Your information will not be forwarded to third parties for their own use or transferred to non-EU / EEA countries. The data is saved until you request it be deleted or when we get information that  the data is out of date. You may at any time request the cancellation, access, rectification, deletion, restriction or transfer of your personal information.

If you have questions or are not satisfied with how YamahaCenter Västerås processes your personal information, you are always welcome to contact us at christian@yz.se. You also have the opportunity to contact the Swedish regularity authority.

Read more about YamahaCenter Västerås GDPR policy here!